Tilbake
Bygg/anlegg og næringseiendom
Trondheim winter cityscape Norway

Usikkert marked innen næringseiendom

Usikre makroøkonomiske utsikter, høy kontorledighet i de største byene og utfordringer i varehandelen gir usikkerhet for næringseiendomsmarkedet.


Det viser den årlige bransjeanalysen for eiendomsdrift fra Næringsliv i SpareBank1 SMN.

 

Usikre makroøkonomiske utsikter

Norsk økonomi går godt med høy økonomisk vekst og lav arbeidsledighet, men utsiktene ser dårligere ut. Det forventes lavere vekst i norsk økonomi allerede fra 2020, blant annet som følge av svakere vekst internasjonalt og avtagende oljeinvesteringer, og dette kan påvirke næringseiendomsmarkedet negativt. I tillegg vil en eventuell videre økning i rentenivået påvirke markedet negativt gjennom svekket gjeldsbetjeningsevne for foretakene og reduserte markedsverdier på eiendommene. Rentenivået forventes imidlertid å forbli lavt historisk sett, og effekten inn mot markedet er usikker.

 

Høy kontorledighet

I Trondheim har kontorledigheten økt fra 9,8 prosent til 10,6 prosent det siste året og er høyest i randsonen. Økningen har vært forventet som følge av ferdigstillelse av nybygg. I Ålesund har også kontorledigheten økt det siste året, fra 9,4 prosent til 11,2 prosent per første kvartal i år. Det forventes fortsatt noe økt ledighet i begge byene det neste året. Leieprisene i Trondheim har holdt seg noen lunde stabile, og i den grad de stiger er det for høystandard eiendommer i sentrum og nybygg. Kontorledigheten i Trondheim og Ålesund er nå høyere enn i både Stavanger (9,7 prosent) og Bergen (9,0 prosent), og langt over nivået i Oslo (5,2 prosent).

 

Varehandelseiendom usikkert som følge av utfordringene til butikkene

Varehandelseiendom vurderes fortsatt å være usikkert grunnet lav omsetningsvekst, økt konkurranse og høyt konkursnivå blant butikkene. Det høye konkursnivået og de svake utsiktene for bransjen gir økt risiko for frafall av leietakere fra denne næringen.

 

Hotellene opprettholder kapasitetsutnyttelsen

For hotelleiendommer ser det bedre ut. Kapasitetsutnyttelsen og omsetningen for hotellene i de største byene i regionen er uendret eller økende. Det er lite nybygging, men i Trondheim forventes utvidelsen av Britannia å påvirke kapasitetsutnyttelsen negativt fremover.

 

Usikkert prosjektmarked for boliger

Prosjektmarkedet for boliger vurderes fortsatt å være usikkert. I Trøndelag er nyboligsalget siste 12 måneder 11 prosent lavere enn i samme periode i 2018, mens det i Møre og Romsdal er en økning på 9 prosent. Samtidig registreres det at antall usolgte faktisk igangsatte boliger Trondheim og Ålesund på et høyt nivå. Økningen i Trondheim kom i 2018, mens det i Ålesund har vært vedvarende høyt en lengre periode. Foreløpig har det ikke slått ut i økning i antall ferdigstilte usolgte boliger. I Molde har antall ferdigstilte usolgte boliger økt det siste året. Det registreres også at flere prosjekter ikke oppnår nødvendig forhåndssalg til igangsetting. Etter at bransjeanalysen ble ferdigstilt er det innført nye gjeldsregistre i Norge, samt at Finanstilsynet har foreslått innstramming av boliglånsforskriften. Dette er faktorer som kan ha negativ effekt for boligmarkedet fremover, herunder prosjektmarkedet for boliger.