Tilbake
Offshore

Tegn til bedring, men 2018 og 2019 vil bli krevende

Flere år med redusert aktivitet har medført dramatisk nedgang i inntekter og fartøysverdier. Aktiviteten synes å ha bunnet ut, men det tar tid før inntjeningen i selskapene kommer tilbake.


Siden desember 2013 har så vel rater som utnyttelse av fartøyene falt markant. I tillegg ligger over hundre fartøy i opplag. Dette har betydd en dramatisk nedgang i driftsinntekter og resultat for rederiene. I tillegg har lavkonjunkturen gitt betydelig nedgang i fartøysverdier som igjen har resultert i store nedskrivninger i selskapenes regnskap.

 

 

Offshore i SpareBank 1 SMNs geografiske område omfatter 18 rederi med virksomhet primært innenfor offshore service fartøy (OSV). Samlet omsatte rederiene for 10,3 milliarder kroner i 2016, en reduksjon på 26,6 prosent i forhold til 2015. Generelt er resultatene preget av store tap etter nedskrivninger av fartøysverdier og store deler av egenkapitalen er tapt.

 

Vi ser nå tegn til at aktiviteten er i ferd med å bunne ut, men det vil fortsatt ta noe tid før aktiviteten tar seg tilstrekkelig opp slik at dette gjenspeiler seg i forbedret inntjening for selskapene.

 

Våre forventninger til 2018 og 2019:

 

• Oljemarkedet vil rebalansere i 2018 forutsatt at OECD i mars 2018 blir enige om fortsatt produksjonskutt og disiplin i gjennomføringen

 

• Høye lagertall kombinert med økt produksjon utenfor OECD legger en demper for prisoppgangen på olje

 

• Skiferolje fra USA har overtatt OPECs rolle som svingprodusent og vil bety større volatilitet i årene fremover. Kort ledetid fra beslutning om investering til produksjon kontra lang ledetid for offshoreprosjekter

 

• Olje vil fortsatt være en viktig energikilde i mange tiår fremover, og på lengre sikt vil oljeselskapene måtte investere i ny kapasitet etter hvert som kjente reserver tømmes

 

• Det vil ta tid før økte investeringer gir økt etterspørsel etter offshore service fartøy. Dels på grunn av overkapasitet, spesielt innenfor supply og dels på grunn av lang ledetid i forbindelse med igangsetting av nye prosjekt offshore

 

• Kontraktsdekningen for rederiene er lav og fartøy som går av kontrakt legger press på ratene

 

• Overkapasitet bør tas ut permanent fra markedet spesielt innenfor supply ved skraping av eldre fartøy og salg/ombygging til andre formål

 

• De fleste rederiene har restrukturert gjelden, men dersom ikke markedet kommer tilbake i løpet av perioden vil enkelte rederi måtte gå igjennom en ny runde med restrukturering

 

• Enkelte rederi har blitt overtatt av selskap utenfor regionen slik at kompetanse etterhvert kan forsvinne ut av regionen