Tilbake
Havbruk
Foto: Shutterstock

Svak volumvekst, men fortsatt høy verdiskaping

Til tross for manglende produksjonsvekst og høy kostnadsvekst har de rekordhøye lakseprisene i 2016 og første halvdel av 2017 gitt høy verdiskaping og god inntjening for oppdretterne og tilhørende servicenæring.


De biologiske utfordringene er imidlertid vanskelig å løse. Som en følge av sterk økning i kostnader til sykdoms- og lusebekjempelse har produksjonskostnadene økt til et nivå som gjør oppdretterne sårbare dersom prisene skulle falle. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2015 da prisene var på dagens kostnadsnivå på omtrent 37 kroner per kilo. Utviklingen i kostnadsnivået fremover vil være avhengig av biologi og utviklingen i oppdretternes fôrkostnader.

 

 

Lakseprisene har hittil i år holdt seg omtrent lik snittprisen i fjor. Prisene har imidlertid falt etter sommeren, og er per oktober i overkant av 50 kroner per kilo. Med bakgrunn i forventninger om noe økt produksjon utover høsten og i 2018 vurderer vi at prisutviklingen utover høsten vil være svakere enn på samme tid i fjor.

 

Myndighetene har gjennom de siste årene iverksatt flere tiltak for å stimulere produksjonsvekst og samtidig redusere den biologiske risikoen. Dersom, og når, næringen produserer innenfor de gjeldene produksjonsreguleringene ligger den an til å kunne produsere et betydelig større kvantum på lengre sikt. Årsakene til dette er:

 

• Stor utbygging av post-/storsmoltanlegg
• Tildeling av utviklingskonsesjoner
• Trafikklysordningen, hvor grønt lys gir 6 prosent økning av MTB (dvs. produksjonsområdeforskriften)
• Direkte kontroll med lakselusa, med høyere slaktevekt som konsekvens

 

Dersom potensialet blir fullt utnyttet uten nye biologiske problemer vil næringen, selv i dagens sterke laksemarked, kunne få problemer med å ta unna volumøkning på dagens priser.

 

Med en slik produksjonsøkning vil dette påvirke leverandørindustrien. Økt produksjon vil isolert sett gi økt aktivitet, men samtidig er det grunn til å tro at brønnbåt- og deler av servicebåtsektoren vil kunne få overkapasitet dersom luseproblemet avtar.

 

Sterk vekst i Midt-Norge

Oppdrettsselskapene og tilhørende servicebedrifter med aktivitet i Trøndelag og Møre og Romsdal omsatte for 19,7 milliarder kroner i 2016, en økning på 16,6 prosent fra 2015. Selskapene økte lønnsomheten, og hadde samlet sett en resultatmargin på 21 prosent i 2016 mot 14 prosent året før.

 

 

Dette inkluderer ikke videreforedling og salg/distribusjon av oppdrettsfisk samt brønnbåt- og fôrbåtrederienes aktivitet.