Tilbake
Global økonomi
Global økonomi
Foto: Shutterstock

Stabil vekst, men oppgangen varer ikke evig

Veksten i global økonomi har vært stabil og på et normalt nivå de siste årene. Likefullt har arbeidsledigheten falt i så godt om alle industriland. Årsaken er at veksten i produktiviteten har vært klart lavere enn historisk siden finanskrisen.


Ledigheten er blitt særlig lav i de fire største industrilandene – USA, Japan, Tyskland og Storbritannia. Det indikerer at vekstpotensialet de neste årene er lavere enn de foregående.  I dag – og trolig de neste kvartalene – er vekstmomentet i global økonomi likevel godt, med Eurosonen i tet. Lav ledighet fører til at lønnsveksten tiltar i de fleste rike land, men den er fortsatt beskjeden. Dermed er også kostnads- og inflasjonspresset moderat.

 

Etter finanskrisen har bedrifter og husholdninger i mange land redusert gjeldsbyrden som ble bygget opp før krisen. Boligprisene har i mange land falt mye og har ikke kommet tilbake til nivåene de kom fra, og nybyggingen har vært lav. De lave rentene har altså ikke generelt bygget opp nye investerings- og lånebobler. Men de samlede investeringene har steget i mange land, og de er ikke lenger lave.

 

Når ledigheten også er lav, har sentralbankene forsiktig begynt å stramme inn. I USA har Federal Reserve hevet renten ett prosentpoeng, og mer ventes. Beholdningen av obligasjoner skal bygges ned. I Eurosonen vil ECB snart slutte å kjøpe obligasjoner – fordi stimulansene ikke er nødvendige. Andre land vil følge etter.

 

I USA skaper president Trump usikkerhet, også på det økonomiske området. Vi antar at han ikke klarer å iverksette for mange skadelige, proteksjonistiske tiltak. Han får neppe gjennom store skattekutt heller når budsjettunderskuddet allerede er betydelig. Brexit skaper usikkerhet, men først og fremst for britisk økonomi, ikke verdensøkonomien.

 

Flere fremvoksende økonomier ble rammet av fallet i råvareprisene og nedgang i investeringene i råvaresektorene fra 2011 og 2012 – slik oljesegmentet i norsk økonomi ble rammet fra 2014. Investeringene i råvaresektorene har bunnet ut og veksten i råvarelandene tiltar. Investeringene er likevel fortsatt lave, slik at veksten i tilbudet er lavere enn normalt. Balansen på råvaremarkedene bedres og prisene er stabilisert eller har kommet opp fra bunnen. Opec-landene har lykkes med å kutte oljeproduksjonen noe og globale oljelager bygges nå ned. Produksjonen av skiferolje i USA stiger igjen, men med svak lønnsomhet er dagens oljepris trolig i laveste laget for å dekke etterspørselen på langt sikt. Vi venter en noe høyere oljepris på sikt, opp mot 60-65 dollar per fat.

 

Veksten i Kina har bremset til like under sju prosent.  Veksten i investeringene er dempet og investeringene som andel av BNP har falt, men den er fortsatt høy. Samtidig stiger fortsatt gjelden raskere enn inntektene. Det er derfor – som det nå har vært i flere år – risiko for et mer markert omslag i kinesisk økonomi. Imidlertid er det ikke noe som tilsier at risikoen akkurat nå har tiltatt eller at Kina står på kanten av stupet. De kortsiktige vekstindikatorene er positive.

 

Samlet legger vi til grunn global vekst på om lag samme nivå som de siste årene, med en risiko på nedsiden noen kvartaler frem. Vi venter noe lavere vekst i Kina, men at de råvareavhengige økonomiene, som har kommet seg opp i knestående, reiser seg videre.

 

 Last ned analyse av
norsk og internasjonal økonomi»