Tilbake
Bygg/anlegg og næringseiendom

Nybygg kan havne i skuffen

Salg av nye bolig både nasjonalt og i vår region viser en kraftig nedgang. Flere nybyggingsprosjekt vil nok bli lagt i skuffen.


Det er flere faktorer som spiller inn og som kan forklare nedgangen. Trondheim har hatt et fall i antall solgte enheter på over 40 prosent hittil i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Noe av forklaringen kan være når målingen foretas og når nye, store prosjekter legges ut i markedet.

 

På bakgrunn av det store antall igangsettingstillatelser som er gitt, vil kjøpere ha et stort og variert tilbud å velge i. Vi vil nok se at flere prosjekter som legges ut for salg, ikke kommer i gang på grunn av for lavt forhåndssalg.

 

Kontorledigheten kan øke igjen

Etter en økning i arealledigheten for kontoreiendommer i Trondheim i to foregående år, har denne holdt seg stabil på ni prosent i 2016 og hittil i 2017. Det er spesielt høy ledighet i randsonen, mens den er lavere i sentrum. Vi venter at kontorledigheten i byen vil øke noe i 2018 og 2019 som følge av tilførsel av mye nytt areal.

 

Kontorleieprisene i Trondheim har holdt seg stabile i 2016 etter fall i 2015. Sentrumseiendommer samt nybygg og eiendommer med høy standard holder seg bedre i pris. Det generelle yield‐nivået på kontoreiendom i byen ble redusert i 2016. Prime yield i Trondheim vurderes å ligge på fem prosent, mens den i Ålesund vurderes å ligge i området sju prosent. Forventning om fortsatt lave renter tilsier fortsatt lavt yield-nivå, men vi tror ikke på ytterligere nedgang.

 

Sist sommer gjennomførte SpareBank 1 SMN og EiendomsMegler 1 en kartlegging av ledig kontorareal i Ålesund. Resultatene av undersøkelsen viser en ledighet på 8,7 prosent, men med betydelig variasjon mellom de ulike bydelene. Også her ventes noe økning i ledigheten som følge av ferdigstillelse av nytt areal. Kontorledigheten i Ålesund er på nivå med de store byene i Norge, og markedet for næringseiendom har absorbert både krise og nytt areal på en bedre måte enn forventet. Også i Molde er ledigheten er høy, men det er ventet lite tilførsel av nytt areal fremover.

 

Fortsatt høy aktivitet i bygg og anlegg

Midtnorske bygge- og anleggsbedrifters ordrereserver er fortsatt rekordhøye både innenfor bygge- og anleggsvirksomheten, men ordrereservene innenfor byggeprosjekter har vist svak nedgang de siste kvartalene. Sammenlignet med andre kvartal i fjor er bedriftenes beholdning av byggeprosjekter åtte prosent lavere. På landsbasis er utviklingen motsatt, med 15 prosent høyere ordrereserver per andre kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. Midtnorske bedrifters reserver av anleggsprosjekter er på tilnærmet samme nivå som i fjor.

 

Svake regnskap og mange konkurser

Nær en av fire bedrifter i bygge- og anleggsnæringen i Trøndelag og Nordvestlandet hadde negativt årsresultat i 2016. Dette er omtrent like stor andel som i 2015. Andelen er størst i Møre og Romsdal, der over 30 prosent av bedriftene hadde negativt resultat. I Nord-Trøndelag er andelen vesentlig lavere, med i underkant av 20 prosent. I Sør-Trøndelag var andelen 25 prosent. Det er en vesentlig større andel med svake regnskap blant de minste bedriftene enn blant de største aktørene i næringen.

Antall konkurser i næringen har vært stigende det siste året, fra 127 konkurser på rullerende tolvmåneders basis per august 2016 til 137 konkurser per august 2017. Det vesentlige av økningen kom høsten 2016, mens antallet har vært stabilt så langt i år.