Tilbake
Fylkesmakro
Foto: Shutterstock

Midt-Norge ikke lenger delt i to

Møre og Romsdal slår tilbake med positiv vekst i verdiskapingen etter to år med tilbakegang. Mens Trøndelag har litt svakere vekst etter sterk utvikling året før.


Ulik næringsstruktur i Midt-Norge utligner svingningene fra enkeltbransjer. Det bidro til at konsekvensene fra oljeprissjokket i 2014 ble mindre synlig for landsdelen samlet. Bedring i 2017 for Møre og Romsdal og noe svakere utvikling i Trøndelag utligner todelingen vi så i 2015 og 2016. SpareBank 1 SMNs analyse av 40.000 bedriftsregnskap viser at Midt-Norge fremstår mer samlet enn på mange år.

 

I 2016-regnskapene så vi hvordan krisen i offshore service og maritim industri påvirket Møre og Romsdal negativt. I 2017 ser vi derimot økte ordrebøker i industrien og positive ringvirkninger. Samtidig er varehandel og byggeaktivitet svakere, noe som trekker ned særlig for Trøndelag. Men Trøndelag ligger fortsatt på et akseptabelt nivå og Møre og Romsdal bidrar positivt. Samlet sett var derfor 2017 et greit år.

 

 

Verdiskaping

Definert som driftsresultatet før avskrivninger pluss lønn har verdiskapingen i Møre og Romsdal størst vekst av fylkene i Midt-Norge med 4,5 prosent i 2017. Men veksten må sees i sammenheng med tilbakegangen fra tidligere år og redusert absolutt verdiskaping fra 2015. Årsaken til bedringen knyttes blant annet til vellykket omstilling i maritim industri og mindre tap i offshore service.

 

Samtidig er det noe svakere vekst i verdiskapingen for Trøndelag med 4,3 prosent i 2017, sammenlignet med 5,9 prosent i 2016. Årsaken knyttes blant annet til tilbakegang for tradisjonell industri og redusert veksttakt for havbruk, men veksten er fortsatt høy.

 

Omsetning

Størst omsetningsvekst hadde vi derimot for Trøndelag med 2,3 prosent i 2017, men som for verdiskapingen, noe ned fra året før på 5,7 prosent. Svakere veksttakt for omsetningen i fylket knyttes til svakere utvikling for de store bygg og anlegg, industri, varehandel og eiendom. Havbruk, privat tjenesteyting, kraft og IT bidro derimot positivt.

 

Noe svakere for Møre og Romsdal sammenlignet med Trøndelag med en omsetningsvekst på 2,1 prosent i 2017, men betydelig opp fra fjoråret som viste en tilbakegang på 2,3 prosent. Utviklingen i både tradisjonell industri og maritim industri trekker opp.

 

Samlet sett for Midt-Norge er omsetningsveksten på 2,2 prosent i 2017, marginalt opp fra 2,1 prosent i 2016. Veksten for 2016 er samtidig revidert ned fra 2,8 prosent. Årsaken til revideringen er regnskap levert etter gjennomført analyse i 2016.

 

Lønnsomhet

God lønnsomhet samlet sett i Trøndelag med en driftsmargin i 2017 på rundt 6,3 prosent, en bedring på over ett prosentpoeng fra 2016. Også bedre for Møre og Romsdal med en driftsmargin på 5,6 prosent, en normalisering fra 3,2 prosent.

 

Nøkkeltall for Midt-Norge (2016-tall i parentes):

Omsetningsvekst              2,2%  (2,1)

Verdiskaping                     4,4%  (1,9)

Driftsmargin                      6,3%  (5,1)