Tilbake
Fylkesmakro
VIDEO

Liv i regionene med innovasjon og kapital

Kapitalen er en nødvendighet for vekst, mens innovasjonen er drivkraften. Lokalt eierskap er en klar fordel, mens bidrag fra storkapitalen kan være nødvendig for å ta de tunge løftene.


 

Regionen vår har en stor andel av verdiskapingen fra industri. I tillegg er store deler av industrien direkte eller indirekte knyttet til havet. Disse næringene påvirker resten av regionen gjennom blant annet investeringer, innkjøp og sysselsetting.

 

Nedgangen i petroleumsrelaterte næringer har krevd at reservekapitalen har blitt lagt på bordet og investeringer i ny vekst har blitt kraftig redusert. Enkelt selskaper har forsvunnet helt eller delvis, tatt med seg verdifull kompetanse og redusert formuer. Nå er det heldigvis på vei opp igjen.

 

Fiskeri og marin industri har på den andre siden hatt en positiv utvikling og opparbeidet overskuddslikviditet. Noen selskaper blir solgt og kapitalen investeres på nytt. Optimismen er større enn på mange år.

 

Dette er naturlige svingninger i sykliske bransjer og det er noe vi må leve med på godt og vondt med den næringsstrukturen vi har.

 

I denne type bransjer er tilgang på kapital naturlig nok veldig viktig, men kapitalen i seg selv skaper ikke langsiktig vekst. Dog kan mangel på kapital svekke veksten.

 

Det kapitalistiske systemet er slik at kapitalen vil finne veien til de investeringene som gir best avkastning. Men dersom det skal skje må vi ha institusjoner og systemer som bidrar til god informasjonsflyt og legger til rette for at kapitalen flyter dit den skal.

 

For å få til dette er nærhet til investeringene en klar fordel og lokal tilknytning er derfor viktig. Men det krever til tider også profesjonell kapital som evner å ta de store løftene familiekapitalen ikke greier å ta. Utfordringen er når den profesjonelle kapitalen flytter virksomheten eller trekker seg ut på feil tidspunkt, slik at det skaper hull i vårt «regionale økosystem».

 

SMN som regional bank satser sterkt på kunnskap om de viktige bransjene i regionen. Slik evner vi å utvikle bedriftene i større grad. Videre er et velfungerende utdannings- og forskningsmiljø som NTNU og ÅKP viktig for å drive innovasjonen. For det er innovasjonskraften som er kilden til langsiktig vekst sammen med tilgang på tilstrekkelig kapital. Innovasjon skapes mellom mennesker og de mulighetene vi gir hverandre.

 

For viktigere enn kapitalen er samarbeidet og kunnskapen. For å få fart på og holde liv i regionene må innovasjonen og kapitalen finne hverandre, og struktureres slik at de spiller sammen og skaper lønnsomme virksomheter.