Tilbake
Varehandel

Konkursras i varehandelen

Svak vekst og presset lønnsomhet gir flere konkurser i varehandelen til tross for at norsk økonomi gjør det bra.


BNP i Fastlands-Norge steg med 0,9 prosent fra tredje til fjerde kvartal, det gir en årsveksten på 2,5 prosent og over trend. Norges Bank sitt regionale nettverk forventer fortsatt vekst over trend blant annet på grunn av høyere aktivitet i oljesektoren, økte offentlige investeringer og digitalisering av både privat næringsliv og offentlig sektor. Redusert boligbygging dra i motsatt retning, men de siste månedene har også den tatt seg opp.

 

Den viktigeste årsaken til lav vekst i forbruket er at reallønnsveksten har vært fraværende siden 2013. Norsk nominell lønnsvekst har nå kommet ned på samme nivå som i utlandet samtidig som prisveksten har vært høy blant annet som følge av kronefall og høye strømpriser. Kronekursen vil forbli en joker fremover.

 

Lønnsveksten vil trolig runde tretallet i år, opp fra 2,8 prosent i fjor, hvor prisveksten var nesten tre prosent. I år blir trolig prisveksten lavere og vi får dermed positiv reallønnsvekst.

 

Utviklingen i varehandelen var svak i 2018 og detaljomsetningsindeksen unntatt salg av motorkjøretøy og salg på bensinstasjoner viste en vekst på 2,2 prosent i verdi, mens veksten hos kjøpesentrene var på svake 1,3 prosent. Justert for en prisvekst på 1,3 prosent i detaljhandelen steg omsetningsvolumet med 0,9 prosentpoeng fra 2017. De siste årene har veksten i omsetningsvolumet vært finansiert gjennom at husholdningene har redusere sparingen. Med forventninger til økt rente vil spareraten kunne øke fra trolig alt for lave nivåer.

 

Trendveksten for varehandelen er dermed lavere enn før. Årsaken er først og fremst de lave reallønningene, litt på grunn av lavere befolkningsvekst samlet samt økt handel på internett i utlandet. I tillegg ser vi økt pristransparens og tilgjengelighet knyttet til økningen i netthandelen. Så til tross for at norsk økonomi går bra, legger dette press på varehandelen og gir økt antall konkurser.

 

Antall konkurser for varehandelen økte med 20 prosent det siste året. En oppgang fra bunnen i januar 2016, men fortsatt under forrige topp i juli 2013. Store aktører, merkevarer og kjeder gjør det relativt bedre, men også her ser vi nå konkurser.

 

Butikkhandelen er det segmentet med størst eksponering mot netthandel. Høy grad av pristransparens, lave inngangsbarrierer og konkurranse fra utenlandske aktører preger disse segmentene, med svekket vekst og lønnsomhet som en konsekvens. I tillegg ser vi stor grad av kanalglidning mellom segmentene som gir individuelle forskjeller, høy konkurranse og prispress.

 

Dagligvarer er det største segmentet innen varehandelen med ca. 40 prosent av varekonsumet. Årsveksten for dagligvarehandelen i 2018 var på 2,9 prosent med stabil utvikling i lønnsomheten. Vi ser tilsvarende vekst for lavprisaktørene, men de har nå kommet ned på nivå med dagligvarehandelen etter en periode med betydelig høyere vekst.

 

Handel med bil og motor er det nest største segmentet. Segmentet har opplevd god vekst og god lønnsomhet de siste årene. 2017 var det tredje beste salgsåret i historien hvor salget av nullutslippsbiler fortsatte å øke, mens salget av dieselbiler fortsatte å falle. Siste kvartalet i 2018 hadde derimot en tilbakegang i nybilsalget på over 14 prosent år/år. Tilbakegangen skyldes utfordringer med leveranse fra fabrikk, og vil trolig komme tilbake når fabrikkene blir leveringsdyktige da mange står på venteliste. Endringer i bilparken fra tradisjonelt drivstoff til hybrid og EL gir behov for omstilling i næringen, særlig innen service og reparasjon. Samtidig vil flere importører i større grad ta over for forhandlerne.

 

Med lav arbeidsinnvandringen, svak reallønnsvekst og et ønske om å spare mer vil konsumet trolig forbli svakt fremover. Økt pristransparens og tilgjengelighet gjennom netthandelen, sammen med svak krone og høy varekostnad, legger press på lønnsomheten i varehandelen når konkurransearena endres fra lokal til global. Det vil kunne gi muligheter for noen mens andre vil gå konkurs.