Tilbake
Fylkesmakro
View of Alesund, Norway at sunset

Høyere vekst i Midt-Norge

Ifølge bedriftene i Norges Bank sitt regionale nettverk er veksten for nasjonal produksjonen på sitt høyeste siden 2012. Samtidig øker veksttakten i Midt-Norge etter en noe svakere utvikling i 2018 og i begynnelsen av 2019.


I Trøndelag melder bedriftene i nettverket om en veksttakt på 2,5 prosent i mai, opp fra 1,9 prosent forrige kvartal, men ned fra 2,8 prosent samme periode i fjor. I Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane øker veksttakten til 1,4 prosent, opp fra 1,3 prosent forrige kvartal, men på samme nivå som i fjor. Begge regionene ligger likevel under veksttakten for landet samlet, som hadde en årsvekst på 3,0 prosent, opp fra 2,9 prosent forrige kvartal og 2,5 prosent for ett år siden. Det er den høyeste veksttakten for landet samlet siden 2012.

 

Aktiviteten øker mest hos oljeleverandørene, tjenesteyterne og innenfor bygg og anlegg, men har også tiltatt i varehandelen. Økningen for varehandelen henger trolig sammen med økt lønnsvekst samtidig som flere varehandelsbedrifter investerer i utvikling og forbedring av egne netthandelsløsninger for å møte konkurransen fra utlandet.

 

Kapasitetsutnyttelsen og sysselsettingen har fortsatt å øke, og flere bedrifter melder om problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Bedriftene har derfor oppjustert anslaget for årslønnsveksten i 2019 til 3,2 prosent fra 3,0 prosent. Bedriftene i Midt-Norge melder også om økende kapasitetsproblemer og lavere tilgang på arbeidskraft. Det gir samtidig forventninger om økt prisvekst.

 

Det er særlig oljeleverandørene og relatert industri samt bygg og anlegg som melder om vanskeligheter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, noe som kan henge sammen med redusert arbeidsinnvandring og bedre økonomiske vilkår for de landene Norge tradisjonelt har importert arbeidskraft fra, som for eksempel Baltikum.

 

Fremover ventes det at produksjonsveksten i landet vil øke ytterligere til 3,1 prosent de neste seks månedene, og det planlegges videre vekst i investeringene. Vekstforventningene til produksjonen for Midt-Norge øker også til henholdsvis 2,7 prosent for Trøndelag og 1,8 prosent på Nordvestlandet.