Tilbake
Analyse av 2017-regnskapene
Two cruise ships docked in St. Marteen

Havet byr på vinnere og tapere

Havbruk og relaterte næringer får i pose og sekk med høy vekst og god lønnsomhet. Maritim industri opplever ny vår etter imponerende omstilling og rekordsterk ordrebok. Men fortsatt stor usikkerhet knyttet til offshore servicefartøy.


Største bransjer

Samlet sett er varehandelen Midt-Norges største bransje målt ved omsetning og nest størst målt ved verdiskaping, definert som driftsresultatet før avskrivninger pluss lønn. Offentlig tjenesteyting har størst andel av verdiskapingen, hvor helse og omsorg samt utdanning er de store bidragsyterne. Privat tjenesteyting vokser nå imidlertid raskere takket være bedringen i industrien

 

Økt konkurranse og svakt konsum preger varehandel

Detaljhandelen i Midt-Norge hadde svak omsetningsvekst i 2017 med 1,2 prosent mot 3,0 prosent året før. Til sammenligning var veksten i Norge 1,8 prosent. Varehandelen samlet er noe sterkere  grunnet bedre vekst for handel med motorkjøretøy. Handel med motorkjøretøy hadde nok et godt år i 2017 etter flere år med høy omsetningsvekst. Bilsalget har så langt i år falt litt, trolig mest fordi enkelte leverandører har utfordringer med å få tak i nok elbiler og hybridbiler.

 

Lav reallønnsvekst er den viktigste årsaken til svak volumvekst i varehandelen. Lønnsomheten presses av hard konkurranse i en bransje med tilstrekkelig kapasitet, konkurranse fra grensehandelen og strukturelle endringer som overgang til netthandel. Utsiktene for varehandel vurderes derfor som svakt negative.

 

Blandet for industri og tjenesteyting

Industrien i Midt-Norge hadde en omsetningsvekst på 3,1 prosent i 2017, opp fra 0,2 prosent i 2016. Bedringen knyttes hovedsakelig til veksten i Hydro Aluminium, avdeling Sunndal. Ser vi bort fra dette hadde industrisektoren en tilbakegang på 0,9 prosent, ned fra en vekst på 2,7 prosent i 2016. Samtidig var industriproduksjonen i Norge opp 2,8 prosent i 2017.

 

Offentlig tjenesteyting hadde en tilbakegang på 0,3 prosent i fjor, etter en vekst på 1,5 prosent i 2016. Reduserte overføringer og økt fokus på effektivisering har ikke gitt rom for å øke utgiftene så mye. Budsjettrammene for 2019 indikerer ikke videre nedgang, men heller ikke rask vekst.

 

 

Vinnerne

Høy lønnsom vekst i havbruk

Havbruk har hatt flere år på rad med sterk vekst, og er næringen i regionen med høyest vekst i omsetningen for 2017. Men veksttakten ble redusert fra 16,2 prosent i 2016 til 12,3 prosent i 2017. Snittprisen for laks har ligget høyt grunnet begrenset mulighet for volumvekst de siste årene. Lønnsomheten er god, med en driftsmargin på 25 prosent. Havbruk var derfor bransjen med høyest egenkapitalavkastning etter skatt på hele 32 prosent i 2017. På grunn av fortsatt høye priser forventes 2018 å bli nok et godt år. Næringens viktigste utfordring er kontroll med kostnadene for å redusere sårbarheten mot framtidige prisfall samt håndtering av biologiske utfordringer.

 

 

God fart innen havbruk bidrar også til økt omsetning i shipping på 11,3 prosent i 2017, som en følge av økt omsetningsvekst for regionens brønnbåtrederier. De norske brønnbåtrederne har de siste årene økt flåten betydelig. Fra i hovedsak å bli benyttet til transport av levende fisk har flåten blitt en betydelig leverandør av relaterte tjenester som behandling av parasitter og sykdom. Brønnbåtrederiene kontraherer fortsatt mange nye båter, som vil gi ytterligere kapasitetsvekst i 2019 og 2020. Faren for fremtidig overkapasitet er derimot dempet grunnet forventninger om økt lakseproduksjon fra tildeling av utviklingstillatelser og kjøp av ny kapasitet. I tillegg vil nye regulatoriske krav, lengre fraktavstander og inndeling i produksjonsområder samt behov for mer kapasitet til frakt av postsmolt være positivt.

 

Økt grad av digitalisering drar opp IT

IT var i 2017 bransjen med størst økning i veksttakt. Omsetningsveksten økte fra 3 prosent i 2016 til 11 prosent i fjor. Bedrifter i alle bransjer og offentlige institusjoner trenger bistand med digitalisering og effektivisering. På tross av rask vekst i omsetningen var lønnsomheten i IT-bransjen uendret i perioden. Fokuset på digitalisering vil ikke avta med det første og vi forventer derfor god utvikling i bransjen de neste årene.

 

Taperne

Mørk vinter i vente for servicefartøy

Offshore service viser fortsatt tilbakegang i omsetningen med 38 prosent i 2017 og en driftsmargin på minus 2,5 prosent. Dette var likevel betydelig bedre enn 2015 og 2016, hvor rederiene tok store tap. Omsetningstallene er påvirket av utflytting av enkeltrederier fra regionen, men også av lavere beskjeftigelse og press på ratene. Økt rigg- og boreaktivitet i 2018 har medført noe bedring, men det er foreløpig ikke nok til å gi tilfredsstillende inntjening grunnet høyt tilbud av fartøy. Det har også vært lav aktivitet innen subsea så langt i 2018. Siste del av 2018 og begynnelsen av 2019 forventes å bli en tøff periode for supplyrederiene. Et svakt marked vil medfører stadig synkende likviditetsbeholdning og en ny restruktureringsrunde ventes derfor for flere rederier.

 

 

Ny vår i maritim industri

Verft og maritim industri hadde også omsetningsnedgang i 2017 på henholdsvis 5,0 og 2,4 prosent samt negativ driftsmargin på 3 til 4 prosent. Flere av de store aktørene har hentet ny egenkapital i 2018 og flere har fått inn nye eiere. Alternativet ville ha vært flere nedleggelser og enda større utfordringer. Samtidig har de mindre verftene og aktører mot marin industri gjort det bra. De store verftene har vært gjennom en imponerende omstilling og kan per august 2018 vise til en solid ordrebok på 42,2 milliarder kroner ifølge Norsk Industri, hvor passasjerskip utgjør halve ordreboken. Til sammenligning er dagens ordrebok nesten det dobbelte av bunnen fra 2016 på 22,9 milliarder kroner. En solid ordrebok som gir grunnlaget for lønnsomhet og en ny vår.

 

 

Konkurser og nyetableringer

Rekordmange konkurser

Totalt 572 bedrifter gikk konkurs eller ble tvangsoppløst i Midt-Norge i 2017, en økning på 11 prosent fra 2016. Hittil i 2018 har antall konkurser fortsatt å øke, opp fra forrige topp i 2013 og på nivå med 2009 i etterkant av finanskrisen.

 

Det er flest konkurser kommer i bygg og anlegg med 149 konkurser siste 12 månedene, opp fra 137 for ett år siden. Tett fulgt av varehandel med 147 konkurser, opp fra 127. Det høye antallet konkurser i disse næringene skyldes mange selskaper, lav inngangsbarriere, mange nyetableringer og tøff konkurranse. Samtidig er det få konkurser innen maritim industri, verft og offshore service til tross for at bransjene har vært gjennom en krise. Det skyldes større selskaper, restrukturering og omstilling. Ser vi på antall konkurser i forhold til antall selskaper, ligger hotell- og restaurantbransjen fortsatt på topp.

 

Redusert antall nyetableringer

2851 nye aksjeselskaper ble etablert i Trøndelag og Møre og Romsdal i 2017 – tilnærmet uendret fra året før. Holder vi uoppgitt bransje utenom var det imidlertid en nedgang på 12 prosent. Det er flest nyetableringer innen tjenesteyting, men det var en nedgang på 76 aksjeselskaper, dvs. 13 prosent fra 2016. Bygg og anlegg er den største gruppen, men også her var det færre nyetableringer i 2017. Størst nedgang i antallet nyetableringer kom innen eiendom med 112 færre etableringer, ned 20 prosent.