Tilbake
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Foto: Shutterstock

Havbruk og innovasjon sikrer god vekst

Sør-Trøndelag kan glede seg over fortsatt god verdiskaping takket være gode tider i havbruk og en generelt solid næringsstruktur. Kombinert med et sterkt FoU-miljø i Trondheim gir dette godt grunnlag for videre vekst, selv om investeringstakten i eiendom er lavere.


Sør-Trøndelag har større andel av aktiviteten knyttet til privat tjenesteyting, varehandel og havbruk, og mindre andel innen industri, sammenlignet med de to andre fylkene i Midt-Norge. Vi finner 26 prosent av sysselsettingen innen privat tjenesteyting. Det utgjør nesten det dobbelte av andelen i Nord-Trøndelag og en tredel mer enn i Møre og Romsdal.

 

Nesten 30 prosent av sysselsettingen innen privat tjenesteyting kommer fra yrkene teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift. 21 prosent kommer fra forretningsmessig tjenesteyting og 30 prosent fra overnatting, service og personlig tjenesteyting. Den resterende sysselsettingen er fra finansiering og forsikring.

Sammensetningen i privat tjenesteyting er bred. Næringene forretningsmessig- og privat tjenesteyting vurderes som mest konjunkturfølsomme. Andelen innen teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift er relativt høy og påvirkes av utviklingen i markedet for næringseiendom.

 

Teknologisk utvikling og entreprenørskap fra universitetsmiljøet i Trondheim har en viktig rolle som verdidriver i fylket. Ikke bare gjennom nyskaping, men også ved å gjøre regionen attraktiv for innflytting. Befolkningsvekst og sentralisering vurderes som to av hoveddriverne i fylket. Sammen med utviklingen i de store selskapene innen varehandel med nasjonal tilnærming, som for eksempel ASKO, COOP og Rema, og internasjonale selskaper innen havbruk som Lerøy og Salmar, styrer dette mye av den økonomisk utviklingen fremover.

 

Lavere investeringstakt i eiendom

Leieprisene for kontor i Trondheim har holdt seg stabile i 2017, etter en nedgang i 2015 og første halvår i 2016. I den grad leieprisene i næringseiendom faller, så skjer dette i randsonen til Trondheim og i mindre sentrale områder. Ledigheten har steget noe og ligger på rundt ni prosent ved årsskiftet 2016/2017, ikke ulikt andre byer i Norge. Transaksjonsaktiviteten har vært god og prisene på attraktive næringseiendommer har steget jevnt siste årene. Som følge av dette har investeringsnivået vært høyt, men avkastningskravet på næringseiendom er rekordlavt og investeringsnivået forventes derfor å avta fremover.

 

Igangsettingen av boliger i Sør-Trøndelag er høyere enn noen gang, men med en utflating i boligprisene forventes også aktiviteten her å avta.

 

 

 

 

 

 

 

Høy sysselsetting gir høyt forbruk

Sør-Trøndelag, med høy andel av sysselsettingen innen handel og service, har blitt påvirket av svak vekst i varehandel de siste årene. Men detaljhandelen gjør det relativt bedre i Sør-Trøndelag enn resten av Midt-Norge, og er fortsatt på akseptable nivåer. Høyere konsum kan knyttes til høyere sysselsetting, sterk utvikling i boligprisene og lav arbeidsledighet, særlig sammenlignet med Møre og Romsdal. I tillegg tar Trondheim noe av handelen fra andre deler av landet.

 

 

 

Veibygging og økt satsing på bymiljø

Påbegynte og planlagte investeringer fra 2017 videreføres i statsbudsjettet for 2018. Investeringer i infrastruktur, vei og bane i sentrale områder og E6 prioriteres gjennom Nye veier. Satsing på bymiljø økes med 185 millioner til metrobuss i Trondheim. Videre foreslås det at bompengeperioden forlenges med fem år og takstene økes med to kroner. De økte inntektene vil blant annet bidra til finansieringen av metrobuss.

 

Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 2,2 prosent i 2017, mens fylkeskommunen forventes å få en vekst på 1,9 prosent. Fra årsskiftet av slås de to trøndelagsfylkene sammen, og samlet sett forventes en nominell vekst i frie inntekter i kommunene på 2,4 prosent for 2018, mens fylkeskommunen anslås å få en vekst på 2,1 prosent.

 

 

 

God vekst for hotell og servering

Sør-Trøndelag, og særlig Trondheim, har en relativt stor andel innen hotell og servering sammenlignet med Midt-Norge forøvrig. Omsetningen og verdiskapingen viser stabil vekst på fem til seks prosent per år. Utviklingen i antall utleide rom er på tilsvarende nivå så langt i 2017 sammenlignet med de tre siste årene. Forslag om skatt på korttidsleie under 30 dager i statsbudsjettet for 2018 forventes å være negativt for blant annet nettjenesten Airbnb, men positivt for den tradisjonelle hotell- og overnattingsnæringen. Veksten innen hotell og servering forventes dermed å fortsette med bakgrunn i generell økonomisk vekst, næringsutvikling og økt turisme.

 

Eventyrlig vekst på kysten

Nesten halvparten av havbruksnæringen i Midt-Norge er lokalisert på kysten i Sør-Trøndelag, med store aktører som Salmar og Lerøy. Til tross for at eksportveksten i Sør-Trøndelag så langt i 2017 har vært noe avtagende må utviklingen innen havbruk kunne sies å være eventyrlig. Det investeres stort i utviklingen av nye produksjonsmetoder fra smoltanlegg til havfarmer offshore. Midt-Norge har både teknologikunnskap og industrikapasitet til å løse utfordringene. Aktører ser mot offshorenæringen for videre utvikling av havbruk. Dette fører bransjene nærmere sammen, og kan også være en del av redningen for en utsatt offshore- og verftsnæring.

 

Konklusjon

Sør-Trøndelag er slett ikke immun mot konjunkturnedgangen som vi ser innen offshore-service, verft og maritim industri med høy andel innen privat tjenesteyting hvor deler knyttes mot disse næringene. Men med en mer robust næringsstruktur, og relativ høy andel mot havbruk, er utviklingen i fylket fortsatt god. Forventningene til investeringer i fylket er gode med unntak av noe usikkerhet knyttet til eiendom, særlig boligbyggingen. Status for Sør-Trøndelag vurderes dermed som positiv med nøytrale utsikter.

 

 Last ned analyse av
norsk og internasjonal økonomi»