Tilbake
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Godt til rette for fortsatt vekst

Nord-Trøndelag har god vekst i verdiskapingen til tross for lav vekst i offentlig tjenesteyting. God økonomi i jordbruket, høy lønnsomhet innen havbruk og økte forventninger til aktiviteten i petroleumsindustrien trekker opp.


Nord-Trøndelag har en høy andel av sysselsatte innen offentlig tjenesteyting. Andelen består av helse- og sosialtjenester, undervisning og offentlig administrasjon, alle med relativt høyere andel enn Midt-Norge forøvrig. Sysselsettingen innen helse- og sosialtjenester i fylket utgjør nesten 60 prosent av sysselsettingen innen offentlig tjenesteyting. Dette bidrar til verdiskaping særlig gjennom lønn og pensjonsutbetalinger, og påvirker utviklingen i konsumavhengige bransjer som varehandel og boligmarkedet.

 

Andelen innen jordbruk, skog og fiske er også høyere i Nord-Trøndelag. Det tradisjonelle jordbruket har jevnt over god økonomi, og norsk landbruk opplever økt etterspørsel og fokus på lokalprodusert mat. Utfordringene i Norske Skog er av stor betydning for fylket med mye skog og Europas største avispapirfabrikk lokalisert på Skogn. Nedgangen i etterspørselen etter papir vil uavhengig av eierskapet i Norske Skog utfordre fabrikken. Havbruk har derimot gjort det meget bra med en lønnsomhet langt utover det normale.

 

 

Ringvirkninger av fylkesfusjon

Fra årsskiftet slås de to trøndelagsfylkene sammen til ett. Den administrative ledelsen er lokalisert til Steinkjer. Dette kan også gi ringvirkninger, blant annet ble det nylig kjent at byen får et trettitall hovedkontorfunksjoner i Landbruksdirektoratet.

 

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 økes basisbevilgningen for Helse Midt-Norge med cirka fire prosent. Bevilgningsforslaget gir rom for å øke pasientbehandlingen med om lag to prosent neste år. Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 1,8 prosent i 2017, mens Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en vekst på 2,2 prosent.

 

Økte petroleumsinvesteringer

Det er planlagt store utbyggingsinvesteringer på feltene Fenja (Pil) og Njord i Norskehavet utenfor Nord-Trøndelag i størrelsesorden 6 til 15 milliarder kroner de neste tre årene. Kværner vant oppgraderingskontrakten for Njord-plattformen tidlig i 2017. Kontrakten var på fem milliarder kroner. Konsernet bygger også tre av fire understell til fase 1 av Johan Sverdrup, hvor mesteparten av byggingen skjer i Verdal. Verftet har bidratt godt til inntjeningen i Kværner siste halvannet år, og vil fortsette å gjøre det inn i 2018. Første understell er levert, mens de to neste er planlagt til midten av 2018.

 

 

Industriklynge tilrettelagt for vekst

Verdal industripark representerer over ti prosent av omsetningen i Nord-Trøndelag med 8,4 milliarder kroner i omsetning for 2016. Industriklyngen består av rundt 165 selskaper både innen bygg og anlegg, handel, industri og tjenesteyting og utgjør rundt 7,5 prosent av sysselsettingen for industrien i fylket. Selskapene i klyngen opplever rekordomsetning i 2016 etter en nedgang i 2015, og hadde en omsetningsvekst på 18 prosent. Det investeres betydelig i nye prosjekter og utviklingen av industriparken forventes dermed å fortsette. Med nærhet til E6, jernbane, havn, flyplass, norsk sokkel, unike kalkforekomster og et omland med stor landbruksaktivitet ligger det meste til rette for videre vekst.

 

Havet gir næring

Havbruksnæringen gir et betydelig bidrag til verdiskapingen i Nord-Trøndelag med seks til sju prosent av samlet omsetning og verdiskaping i fylket. Veksten er særlig høy i Namdal, hvor blant annet Sinkaberg-Hansen, Salmonor, Emilsen Fisk, Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk holder til. Marine Harvest har også betydelig aktivitet der. Fortsatt gode resultater og høy avkastning gir forventninger til økte investeringer for bransjen fremover. Risikoen er at lakseprisene nå er på et uvanlig høyt nivå.

 

Svakt konsum til tross for høy sysselsetting

Nord-Trøndelag har nest høyest sysselsetting etter Sør-Trøndelag og lavest arbeidsledighet av fylkene i Midt-Norge. Likevel har detaljhandelen i perioder vært svak sammenlignet med Sør-Trøndelag og på nivå med Møre og Romsdal. Dette kan ha bakgrunn i lav disponibel inntekt per sysselsatt og at Trondheim tar noe av varehandelen fra Nord-Trøndelag.

 

I sentrale områder som Namdal og Stjørdal har det vært høy igangsetting av andre bygg enn bolig. Etter den rekordhøye igangsettingen av boliger i 2016 har boligbyggingen kommet noe ned og vi forventer videre nedgang også i 2018.

 

Konklusjon

Nord-Trøndelag har hatt en god utvikling de siste par årene. Dette forventes å fortsette. Dette skyldes til dels stabile overføringer fra stat til offentlig sektor og tjenesteyting. Økte forventninger til aktiviteten i petroleumsrelatert industri trekker opp. Videre har fylket høy andel innen havbruk som har levert meget sterke resultater over flere år. Dette forventes å kunne fortsette fremover. Status for Nord-Trøndelag vurderes dermed som positiv med nøytrale utsikter.

 

 Last ned analyse av
norsk og internasjonal økonomi»